ჯგუფები, რომლებსაც გორის მერიისგან დახმარების მიღება შეუძლიათ

მარტი 22 2018 font size decrease font size increase font size
Rate this item
(0 votes)

გორის მუნიციპალიტეტის მერია სოციალური დახმარებების გაცემას სპეციალური წესით არეგულირებს. 

ვის და რა სახის დახმარების მიღება შეუძლია? 

1. ონკოლოგიური ავადმყოფები:

 • სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება, რომელიც არაა გათვალისწინებული სხვა პროგრამით. დახმარება ერთჯერადია და არ აღემატება 300 ლარს;
 • 0-დან 150 000 სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით;
 • მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა:

 • 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონეთათვის ეთრჯერადი დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა;
 • 0-დან 700 000 სარეიტინგო ქულის მქონეთათვის ერთჯერადი დახმარება მაქსიმუმ 400 ლარისა;
 • მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ერთჯერადად, 100 ლარის ოდენობით. ამ დახმარებას მიიღებენ ეპილეფსიით დაავადებულები, პარკინსონიზმით; დაავადებულები, 100 000-დან 150 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონენი, რომლებიც დაავადებულნი არიან ბრონქიალური ასთმით, შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპით, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევით.

3. ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე ბავშვები:

 • 0-დან 18 წლამდე ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, კანის ქრონიკული და ჰედროცეფალიით დაავადებული ბავშვების სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით;
 • ერთჯერადი სოციალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით;
 • აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება ერთჯერადად, არაუმეტეს 2 000 ლარისა.

4.  დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანები:

 • დიალიზზე მყოფი დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა;
 • ვირუსული ჩ ჰეპატიტით დაავდებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 ლარისა

5.  სტუდენტები და სპორტსმენები:

 • სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით იმ სტუდენტისათვის, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ პროგრამებზე და არის დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, სტუდენტები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და მინიჭებული აქვთ 0-დან 65 000 -ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;
 • ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარი) ოლიმპიური სახეობების საქართველოს ნაკრების მოქმედი სპორტსმენებისათვის, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 70 000 ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა.

6მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება:

 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
 • იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
 • უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

7.  დედ-მამით ობოლი ბავშვები და მშობლის (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილები:

 • დედ-მამით ობოლი 0-დან 18 წლამდე პაციენტისათვის სტაციონარული მკურნალობისათვის ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა;
 • 0-დან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს და (მშობლების) უფლებაშეზღუდული შვილების ერთჯერადი დახმარება. ყოველ ბავშვზე 1000 ლარის ოდენობით.

8. ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახები:

 • სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 1000 ლარისა;
 • ხანძრის შედეგად შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება არაუმეტეს 3000 ლარისა.

9. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახები:

 • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით;
 • დახმარება დღესასწაულებზე--26 მაისის საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის 300 ლარის ოდენობით და 9მაისს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ასევე 300 ლარის ოდენობით.

10.  მრავალშვილიანი ოჯახები:

 • თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად 100 ლარის დახმარება 0-დან 150 000 სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახებისათვის;
 • თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად 200 ლარის დახმარება 5 და მეტ შვილიანი ოჯახებისათვის.

11. ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესები

 • ერთჯერადად, 1000 ლარს მიიღებენ ის მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი და რეგისტრირებულნი არიან გორის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

12.  რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვები:

 • რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ ბავშვებს ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით.

13. მარტოხელა მშობლები:

 • 500 ლარის ოდენობით ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლები, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და აქვთ მინიჭებული 0-დან 47 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა;
 • 300 ლარის ოდენობით ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლები, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და აქვთ მინიჭებული 47 000-დან 57 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულა;
 • 200 ლარის ოდენობით ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მშობლები, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე შვილი ან შვილები და აქვთ მინიჭებული 57 000-დან 65 000ს -ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა.

14. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები:

 • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს დახმარება გაეწევათ 200 ლარის ოდენობით.

15.  სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, სახლ-კარის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა:

 • საცხოვრებელ ფართში ყოველ თვე, ერთჯერადად, 80 ლარის ოდენობით ქირით უზრუნველყოფის დაფინანსებას მიიღებს სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, სახლ-კარის გარეშე დარჩენილი ბენეფიციარი

16. მხედველობით, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) პირები:

 • მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე(უსინათლო) პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ფარგლებში
 • 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე(უსინათლო) პირებს ერთჯერადად გაეწევათ ფულადი დახმარება 200 ლარის ფარგლებში.
Read 2010 times

ადგილი შენი რეკლამისთვის

გორის სათემო რადიო "მოზაიკას" პარტნიორი

studia-re

გორის სათემო რადიო "მოზაიკას" პარტნიორი

ნიმდი